Tudomásul veszem, hogy az Egy Hangversenyteremért Alapítvány (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.) adatkezelő által a http://hangverseny.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

- családnév
- keresztnév
- e-mail cím
- ország
- város
- irányítószám
- cím

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff


Megállapodás digitális tartalmak internetes letöltésére vonatkozó szolgáltatás igénybevételére

amely létrejött elektronikus úton egyrészről az Egy Hangversenyteremért Alapítvány, a továbbiakban Szolgáltató, másrészről a megadott adatokkal azonosított természetes vagy jogi személy, a továbbiakban Felhasználó, a továbbiakban együtt, mint Szerződő Felek között az alábbi feltételekkel.

 1. Szolgáltató kijelenti, hogy az internet közcélú hálózatán elektronikus áruházat és szolgáltatást működtet, amely az internet felhasználók részére digitális állományok egyedi lehívásra hozzáférhetővé tételét és az egyedi felhasználási engedélyek szerinti letöltését biztosítja (a továbbiakban Szolgáltatás).

 2. Felhasználó kijelenti, hogy digitális állományokhoz történő hozzáférésre és azok letöltésére igénybe kívánja venni a Szolgáltatást.

 3. Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételeit megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott körben hozzájárult.

 4. Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót és Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételeit jogosult egyoldalúan módosítani. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása esetén Szolgáltató a változásokról Felhasználót e-mail útján a módosítás hatálybalépését megelőzően 8 (nyolc) nappal értesíti. Szolgáltató nem köteles az előzőekben írt határidőt az Általános Szerződési Feltételek azon módosításaira alkalmazni, amikor az valamely, Szolgáltató adataiban bekövetkezett változás, a Szolgáltatás új honlapokra való kiterjesztése, új szolgáltatás vagy fizetési mód bevezetése miatt válik szükségessé, illetve ha a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó feltételeket nem érinti. Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltatás honlapján elérhető, megtekinthető és onnan nyomtatható.


Általános Szerződési Feltételek digitális tartalmak internetes hozzáférhetővé tételére és letöltésére vonatkozó szolgáltatás igénybevételére

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozzák meg az Egy Hangversenyteremért Alapítvány által a természetes vagy jogi személy felhasználók részére nyújtott, digitális tartalmak internetes egyedi lehívásra hozzáférhetővé tételére és az egyedi felhasználási engedélyek szerinti letöltésére vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Felhasználó között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

A Szolgáltatásra történő regisztrációval az digitális tartalom letöltésére az itt írt feltételeket a Felhasználó magára nézve kötelezőnek ismeri el. Jelen ÁSZF a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadók a Szolgáltató és a Felhasználó közötti jogviszonyra, kivéve, ha a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés kifejezetten eltérő rendelkezéseket tartalmaz.

1. A Szolgáltatás nyújtása és felhasználása

 1. A Szolgáltató kötelezettsége a fentiekben meghatározott Szolgáltatás nyújtása a Felhasználó részére a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.

 2. Jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató internetes áruházában biztosítja a Termékek elérését, letöltését, illetve a Termékek ellenértéke kifizetésének lehetővé tételét.

 3. A Felhasználó az Áruházban kiválasztott Termékeket letöltés és megvásárlás céljára a kosarába helyezheti. Adott Termék kosárba helyezése nem kötelezi a Felhasználót annak megvásárlására. Amennyiben a Felhasználó mégsem kívánja megvásárolni a kiválasztott Terméket, akkor azt a kosarából bármikor kiveheti a Termék mellett található “nem kérem” gombra kattintva.

 4. A fizetés kizárólag bankkártyával (American Express, Maestro, Master Card, Visa, Visa Electron) történhet az OTP Bank rendszerén keresztül. A fizetést és a vásárlást követően Felhasználó e-mailcímére Szolgáltató visszaigazolást küld,és a Felhasználó jogosulttá válik azokat számítógépére letölteni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy adott rendelésben szereplő valamennyi Termék vételárát ki kell egyenlítenie, mielőtt a Termékek bármelyikét letölthetné.

 5. A szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele, hogy a Felhasználó rendelkezzen internet-hozzáféréssel. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Termékek használata egyéb hardver és szoftver eszközöket igényelhet, valamint hogy az említett hardverre és szoftverre vonatkozóan saját felelősségére jár el.

 6. A Felhasználó nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni a Szolgáltatás honlapjának a biztonságát, ideértve különösen az alábbi eseteket:

- megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;
- kísérlet bármely felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásokba való beleavatkozásba, illetve azok megzavarásába, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: vírus elhelyezése a honlapon, a honlap túlterhelése (overloading), elárasztása (flooding), spammelése (spamming), levelekkel való bombázása (mailbombing) vagy összeomlasztása (crashing);
- nem kívánt e-mailek (spam) küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését;
- bármely TCP/IP csomag fejezetének vagy a fejezetben lévő információ bármely részének meghamisítása bármiféle e-mail vagy hírcsoport postázása során.
A rendszer vagy a hálózat biztonságának megsértése polgári vagy büntetőjogi konzekvenciákat vonhat maga utá A Felhasználó beleegyezik abba, hogy nem használ semmilyen olyan eszközt, szoftvert vagy eljárást, amellyel megzavarja vagy megkísérli megzavarni a Szolgáltatás honlapjának rendeltetésszerű működését, vagy bármely, a honlapon folytatandó tevékenységet.

2. Az ÁSZF hatálya

 1. Az ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra, valamint a Felhasználóra terjed ki. A Szolgáltató és Jogtulajdonosok közötti jogviszony feltételeit külön szerződések tartalmazzák. Az ÁSZF hatálya nem terjed ki a fizetést bonyolító pénzintézetre.

 2. Az ÁSZF határozatlan időre szól.

3. A Szolgáltatás díja

 1. A Szolgáltató számlát állít ki minden vásárlásról.

 2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy elektronikus megrendelése azt jelenti, hogy elismeri az ÁSZF kötelező érvényét, és szándékában áll a vásárlások ellenértékét megfizetni.

 3. A Felhasználó a Termékek ellenértékét bankkártyával on-line üzemmódú virtuális elektronikus kártyaelfogadó terminálon (VPOS) keresztül egyenlítheti ki.

 4. Bankkártyával történő fizetésnél a Felhasználó a fizetőoldalon a kártyák szimbólumaival megjelölt betéti és hitelkártyákkal vásárolhat. A fizetéshez meg kell adni a terhelendő bankkártya számát, lejárati dátumát és érvényesítési kódját (CVC2 vagy CVV2). A Felhasználó által megadott adatok ellenőrzésre kerülnek az érintett bank által, majd banki jóváhagyás után kerül csak engedélyezésre a letöltött Termék felhasználása. Bankkártyás fizetés esetén a Szolgáltató a VII/2. pont rendelkezései szerint számlát állít ki a regisztráció során megadott címre a tranzakciók után. 6. A Szolgáltató az Áruházban kínált Termékekre vonatkozóan fenntartja a mindenkori árváltoztatás jogát. A feltüntetett árak bruttó árak, az áfa összegét tartalmazzák.

 5. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy adott letöltéssel kapcsolatos tranzakció akkor teljesül, amikor a Termékek ellenértékét a Szolgáltató részére megfizette.

4. Szavatosság, felelősség, korlátozás

 1. A Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtesz a Szolgáltatás hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azon veszteségekért, vagy bármiféle kárért, amelyeket a Szolgáltatások meghibásodása, vagy egyéb elégtelensége okozott. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeltetés a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat, különösen a Szolgáltatás kezdeti, beüzemelési időszakában. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. Ilyenkor azonban a Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállal a helyreállítás tekintetében.

 2. A Szolgáltató mindent megtesz a gyors adatcsere érdekében, de – különösen a Szolgáltatás kezdeti, beüzemelési időszakában – nem vállal garanciát az információ késéséért vagy esetleges elvesztéséért. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Szolgáltató kifejezetten kizárja. A Szolgáltató nyomatékkal felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy amennyiben a Termék felhasználhatóságát valamely meghatározott időpontra vagy alkalomra kívánja biztosítani, a fizetési megoldásból és a Szolgáltatás esetleges hibáiból fakadó késedelmet a Termék letöltésekor vegye figyelembe, mivel a Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a Termék valamely időpontra vagy alkalomra rendelkezésre áll és felhasználható.

 3. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében a Szolgáltatást szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

 4. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Szolgáltatást és/vagy a kapcsolódó honlapot szükség szerint, időről időre továbbfejlessze vagy módosítsa, feltéve, hogy az ilyen módosítások nem változtatják meg a jelen ÁSZF-ben foglaltakkal ellentétes módon a Szolgáltatás jellegét és nem hatnak hátrányosan annak funkciójára.

 5. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó honlap részbeni vagy teljes megszüntetésére a Felhasználó előzetes értesítése nélkül is.

 6. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Szolgáltatás keretében értékesítésre kínált digitális tartalom előzetes értesítés nélküli, azonnali hatályú megváltoztatására, így egyes Termékek eltávolítására is a Szolgáltatás honlapjáról. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben adott Termék visszavonásra kerül, a Termék letöltésére és további felhasználására nem jogosult, a Szolgáltató pedig nem köteles a felhasználhatóság feltételeit lehetővé tenni.

 7. A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg az adott tranzakció értékét. A Termékek díja a felelősség korlátozására tekintettel került kialakításra.

 8. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Szolgáltatás honlapján szolgáltatott információkkal, tartalmakkal, Termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban, különösen a harmadik személyektől beszerzett információkra, tartalmakra, Termékekre és szolgáltatásokra nézve. A Szolgáltatást a Felhasználó kizárólag saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó honlap használatával kapcsolatban a Felhasználó számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett vagy elszenvedett károkért. A Szolgáltató kizár minden felelősséget, amely a Termékek letöltéséből, esetleges hibájából, illetve a Felhasználó számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlensége vagy bármely internetes vírus miatt következik be.

 9. Azt követően, hogy a Felhasználó letöltötte és megkapta a Terméket, a Szolgáltató nem vonható felelősségre a Termék károsodásáért, megsemmisüléséért vagy sérüléséért.

 10. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik, így azért sem, ha a bankkártya elvesztését a Felhasználó nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé. A Szolgáltató különösen nem vállal felelősséget a fizetési megoldás hibáiért, hiányosságaiért vagy biztonságosságáért.

 11. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Felhasználó vagy harmadik személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.


5. A személyes adatok kezelése

 1. A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által megadott személyes adatokat tárolni, feldolgozni, és a Szolgáltatással kapcsolatban felhasználni. A Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató személyes, illetve egyéb adatait a Szolgáltatás minőségének fejlesztése, a Felhasználó érdekeinek figyelemmel kísérése és érvényesítése, továbbá a Szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenység megvalósítása céljából felhasználja. A Szolgáltató különösen jogosult

 2. Amennyiben erre jogszabály kötelezi, kötelezettségének eleget téve az adatokat hatóságoknak kiszolgáltatni;

 3. A Szolgáltató a személyes adatokat kizárólag a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Ha a Szolgáltatónak a Szolgáltatás teljesítése során közlés vagy más személyes adat jutott tudomására, azok tartalmának megismerését más részére nem teheti lehetővé.

 4. A Szolgáltató kijelenti, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit figyelembe veszi, eleget tesz a hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek, és szavatosságot vállal azért, hogy a Felhasználó személyes és egyéb adatainak, illetve banktitkainak illetéktelen személyek nem juthatnak a birtokába. A Felhasználó személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat a Szolgáltató az adatkezelés minden fázisában köteles betartani.

 5. A Szolgáltató tiszteletben tartja és védi a Felhasználó személyes adatait, amelyeket bizalmasan kezel. Egyben felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a Szolgáltatás rendszere tartalmazhat olyan honlapokra mutató linkeket, amelyeket nem a Szolgáltató üzemeltet, és ezen honlapok adatvédelmi rendelkezései eltérhetnek a Szolgáltatás rendszerének adatvédelmi rendelkezéseitől.

 6. A Szolgáltató kijelenti, hogy alvállalkozói, megbízottjai és alkalmazottai a Szolgáltatóval azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek.

 7. A Szolgáltatónak a Felhasználó személyes adatait védenie kell, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, megsemmisülés ellen, illetve egyéb adatait is törlés, illetőleg sérülés, megsemmisülés ellen.

 8. A jelen ÁSZF-ben szabályozott eseteken túl a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait hozzájárulása nélkül nem használja fel, és másnak sem engedélyezi a felhasználást.

 9. A Szolgáltató kijelenti, hogy adattovábbítás és adattárolás során harmadik személy az adatokhoz jogszerűen nem férhet hozzá. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Termékekért történő fizetés során igénybevett pénzintézetek rendszerén keresztül bonyolított fizetési megbízások biztonságát a Szolgáltató nem szavatolja.

 10. A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül a Felhasználóról semmiféle információt nem ad ki, kivéve, ha erre jogszabály, bírósági határozat vagy jogszabályon alapuló egyéb hatósági rendelkezés kötelezi.

 11. A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelme érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, amely e-mailcímének és jelszavának felhasználásával valósult meg.

 12. A személyes adatoknak a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérő használata miatt a Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség, ha az vagy az abból származó kár a Felhasználó szándékos vagy gondatlan magatartásából származott, illetve ha a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések szerint járt el.

 13. A bankkártyával történő fizetéssel kapcsolatos adatkezelésre az erről szóló külön jogszabályban foglaltak is irányadók.


6. A termékek felhasználására vonatkozó szabályok

 1. A Felhasználó a jelen ÁSZF szerint korlátozott és nem kizárólagos magáncélú felhasználási jogot szerez az Szerzői Jogi Törvényben foglaltaknak megfelelően. Mindennemű rögzítő vagy másolható képesség kizárólag a Felhasználó kényelmét szolgálja, és nem jelenti azt, hogy bármely Termékre vagy bármely Termékben megtestesült tartalomra, hangfelvételre, kísérőzenére, grafikára vagy egyéb, szerzői joggal védett anyagra vonatkozó szerzői jog Jogtulajdonosai bármilyen jogot adnának, illetve bármelyik jogukról lemondanának a Felhasználó javára.

 2. A Felhasználóra semminemű letöltés vagy másolás eredményeképpen, illetve egyéb úton nem száll át semmilyen, a letöltött Termékekre vonatkozó jog, jogcím vagy érdekeltség. A Termékekre vonatkozó minden jog tulajdonosa a Szolgáltató, illetve a Jogtulajdonosok, és a Felhasználó csak korlátozott, nem átruházható, nem kizárólagos, visszavonható, tovább nem engedélyezhető joggal rendelkezik a Termékek magáncélra történő felhasználására vonatkozóan.

 3. Nem minősül szabad felhasználásnak – függetlenül attól, hogy magáncélra történik-e -, ha a műről számítógéppel, illetve elektronikus adathordozóra mással készíttetnek másolatot.

 4. A Felhasználó nem sokszorosíthat, nem adhat ki, nem adhat tovább, nem terjeszthet, nem állíthat ki, nem sugározhat, nem reprodukálhat, nem módosíthat semmilyen Terméket, sem részben, sem egészben, és nem készíthet azokból feldolgozásokat, nem értékesítheti, és nem vehet részt az értékesítésében valamint bárminemű hasznosításában, sem közvetlenül, sem közvetett módon.

 5. A Felhasználó nem tervezheti át, nem bonthatja részeire, nem módosíthatja, és nem tilthatja le a Termékekkel kapcsolatos korlátozó rendszerek másolás elleni védelmét, illetve használatának korlátozását.

 6. A Felhasználó lejátszást követően nem digitalizálhatja újra egyik Terméket sem, és nem töltheti fel ezeket a Termékeket az internetre. A Felhasználó nem használhatja a Termékeket semmilyen más, harmadik személytől származó tartalommal összefüggésben (mint például hang szolgáltatása filmhez). A Felhasználó a Termékeket nem adhatja el és nem kínálhatja eladásra, ideértve – de nem kizárólagos jelleggel – azok aukcióra vagy internetes árverésre való bocsátását.

 7. A Szolgáltató a Szolgáltatással kapcsolatos, illetve a jelen ÁSZF-ben szereplő “elad”, “vesz”, “megrendel” vagy “vásárol” szavak használata ellenére a Felhasználónak korlátozott magáncélú felhasználási jogot ad és nem értékesíti a Termékeket. A Szolgáltató nem viszonteladóként áll kapcsolatban a Felhasználóval, és nem fogad el megrendelést zenével foglalkozó forgalmazóktól, exportőröktől, nagykereskedőktől, semmilyen vállalkozástól, illetve senki más, viszonteladni kívánó ügyféltől.

 8. A jelen ÁSZF-ben foglalt bármely rendelkezés korlátozása nélkül a Szolgáltató semmilyen garanciát nem vállal arra vonatkozóan, hogy bármelyik CD-író vagy hordozható eszköz kompatibilis a Szolgáltatással, vagy hogy bármely, a Szolgáltatás révén létrehozott CD minden CD-lejátszó esetében működni fog.

 9. A Termék átadása nem jelenti a Termékkel kapcsolatos bárminemű kereskedelmi vagy reklámjogok Felhasználóra történő átruházását.

 10. A Felhasználó a Terméket korlátlan alkalommal lejátszhatja. A Felhasználó kizárólag magán-, nem kereskedelmi célra jogosult felhasználni a Terméket az egyes zenék és videók vonatkozó felhasználói jogosultságokat rögzítő korlátozásnak megfelelően. Jellemzően korlátozások vonatkoznak a CD-re írhatóság, valamint a hordozható lejátszóra írhatóság száma tekintetében.


7. Vásárlástól való elállás joga

 1. A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet szerint a vásárlástól való elállás joga csak abban az esetben érvényesíthető, ha a Felhasználó a megvásárolt tartalmak letöltését még nem kezdte meg. Szolgáltató minden befejezett vásárlási folyamatot a tartalmak letöltésének kezdeményezéseként definiál.

8. Vis Maior

 1. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Felhasználó, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

9. Védjegy és szerzői jogok

 1. A Szolgáltatás honlapján megjelenő védjegyek és logók a Szolgáltató, illetve a Jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató, illetve a Jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

 2. A megjelölések és a honlapon elérhető információk és egyéb anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót, illetve a Jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Szolgáltató, illetve a Jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

 3. A Felhasználó által a honlap használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szolgáltató minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a Felhasználó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy a Felhasználó részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

10. Záró rendelkezések

 1. A Szolgáltató jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.

 2. A jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai az irányadók.

 3. Az ÁSZF-re történő bármely utalás az ÁSZF-re és annak esetleges mellékleteire való utalást jelent, a fejezetekre és az esetleges mellékletekre való utalások az ÁSZF fejezeteit és esetleges mellékleteit jelentik.

 4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.

 5. A jelen ÁSZF-ben foglalt Szolgáltatással kapcsolatos bármely jogvitára a Szolgáltató és a Felhasználó értékhatártól függően kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.